ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van handelsonderneming “Kikibini”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in onze webshop voor particulieren van Kikibini.

1. IDENTITEIT

Kikibini

Vestigingsadres: Dotterlei 2, 2831VM Gouderak

 

Wij zijn bereikbaar op: Maandag t\m vrijdag 09:00 - 18:00 uur

E-mailadres: contact@kikibini.com

KVK nummer: 72348607

BTW-identificatienummer: NL002385700B14

* Let op, bovenstaande adres is geen bezoekadres voor consumenten 

2. DEFENITIES 

 1. In deze algemene voorwaarden hebben de termen aangegeven met een hoofdletter de betekenis zoals hieronder beschreven:
 2. “Kikibini”: de verkoper in de algemene voorwaarden gevestigd in Amsterdam.
 3. “Wederpartij”: die partij die de overeenkomst aangaat met Kikibini.
 4. “Overeenkomst op afstand”: iedere overeenkomst tot koop en verkoop die op elektronische wijze via de webwinkel van Kikibini stand komt, waarbij het kader van een systeem voor verkoop van producten of door Kikibini georganiseerde diensten, gedurende het gehele proces - vanaf het aanbieden van de producten of diensten tot het sluiten van een koopovereenkomst - uitsluitend gebruik gemaakt wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

3. TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemenen voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kikibini op elk stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Kikibini en consument. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij verstrekt. Indien het redelijkerwijs onmogelijk is om deze algemene voorwaarden te verstrekken, zal voordat de overeenkomst tot stand komt, worden aangeven dat de deze algemene voorwaarden op verzoek van Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos digitaal in pdf of per post worden toegezonden.

Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, in afwijking van het vorige lid voordat de Kikibini sluit de toepasselijkheid van andere algemenen voorwaarden dan deze algemenen voorwaarden, hoe dergelijke algemene voorwaarden ook mogen heten en in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk uit.

Daarbij zijn tevens inkoopvoorwaarden en andere algemenen voorwaarden van de Wederpartij ingrepen die door de Wederpartij worden gehanteerd. Door het accepten van een aanbieding of offerte gaan door of namen Kikibini, door het aangaan van een overeenkomst met Kikibini, of door het accepteren van door namens Kikibini geleverde producten aanvaard de Wederpartij onvoorwaardelijk dart de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van de andere algemene voorwaarden dan bedoeld in dit artikel uitgesloten. 

Afwijkende bepalingen zijn slechts van kracht indien Kikibini en de Wederpartij schriftelijk hebben vastgesteld en dan alleen voor de overeenkomst waarvoor de beoogde bepalingen zijn getroffen. Voor het overige blijven deze algemenen voorwaarden van kracht. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, vernietigbaar en/of niet afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden enkel geldig zou zijn indien deze een beperkte strekking of strekking had, dan treedt deze bepaling automatisch in werking met de meest verstrekkende of ruimste beperkte strekking waarvoor zij wel of niet geldig is. 

4.EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De eigendom van de geleverde en bestelde producten gaat pas op de Wederpartij over zodra hij aan al zijn betalingsverplichtingen, die voortvloeien uit de rechtsverhouding met Kikibini heeft voldaan. Wederpartij heeft slechts het recht de geleverde producten door te verkopen indien volledige betaling aan Kikibini heeft plaatsgevonden. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen heeft Kikibini het recht de geleverde producten indien mogelijk terug te vorderen en de kosten van verhaal op de Wederpartij te verhalen.

5. GARANTIE 

Kikibini garandeert dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst met de specificaties vermeld in het aanbod, met redelijke eisen deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en met zodanige wettelijke bepalingen en/of overheidseisen als die op de datum totstandkoming van de overeenkomst. 

Wederpartij zal eventuele gebreken direct na eerste ontdekking, in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst, schriftelijk (per e-mail) aan Kikibini kenbaar maken. Na het indienen van een klacht dient Kikibini zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met de Wederpartij om de klacht op te lossen. 

Reparaties aan producten zijn voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij het een reparatie binnen garantietermijn betreft. 

Ieder recht op garantie vervalt echter indien derden of Wederpartij zonder toestemming van Kikibini werkzaamheden hebben verricht aan het door Kikibini met garantie geleverde product of hebben laten uitvoeren door een andere partij dan Kikibini waarmee de overeenkomst is gesloten. Op producten waarop een korting van minimaal 50% van de initiële verkoopprijs wordt verleend, geldt geen garantie. 

6. KLACHTEN 

 1. Kikibini beschikt over voldoende bekend gemaakte klachtenregeling en behandelt de klacht conform deze klachtenregeling. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 48 uur volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Kikibini door middel van een feedback formulier door Kikibini verstreken, nadat de Wederpartij de gebreken heeft geïdentificeerd. 
 3. Bij Kikibini ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wederpartij dient Kikibini in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

7. LEVERTIJD 

 1. Kikibini spant zich in om de producten binnen de gecommuniceerde leveringstermijn op de locatie te bezorgen. Alle door Kikibini genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van de gegevens die bij Kikibini bekend waren op het moment van uitgifte van de termijn. Het eenvoudig overschrijden van een leveringstermijn leidt niet tot aanbetaling van Kikibini. Indien Kikibini voorziet dat de leveringstermijn overschreden zal worden, zal zij de Wederpartij hiervan spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 2. De kosten voor het verzenden van producten naar de locatie zijn voor rekening van de Wederpartij. Wederpartij garandeert de producten ter plaatse kunnen worden afgehaald. Eventuele kosten voor het wijzigen van locatie of het niet ontvangen van de producten zijn voor rekening van de Wederpartij. 
 3. Alle producten blijven volledig eigendom van Kikibini totdat alle verschuldigde vergoedingen voor de geleverde producten volledig aan Kikibini zijn betaald. 
 4. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat deze op locatie worden geleverd. 

8. OVERMACHT

 1. Als ‘overmacht’ wordt beschouwd: elke omstandigheid, oorzaak, of gebeurtenis, waar zicht ook voordoet, ontstaat of zich voordoet, die de juiste, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van Kikibini tijdelijk of blijvend, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis redelijkerwijs niet door Kikibini kan worden voorkomen of die geheel of gedeeltelijk buiten de invloedssfeer van Kikibini ligt. Ook als ‘overmacht’ worden beschouwd de gevolgen van de omstandigheden, oorzaken, of gebeurtenissen waarnaar wordt verwezen.  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan het uitvallen van netwerken telecommunicatie en/of elektriciteit, stakingen en uitsluiting van werknemers of dreiging van deze soortgelijke omstandigheden; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen als gevolg van brand, ongevallen, of andere gebeurtenissen en oncontroleerbare factoren die de levertijd beïnvloeden zoals fabricageproblemen, luchtvracht en zeevracht. 
 2. Indien Kikibini door overmacht verhinderd is enige verbintenis jegens Wederpartij na te komen overmacht toestand naar het redelijk oordeel van Kikibini van blijvende of uitgebreide aard is, kunnen partijen een regelen treffen voor de ontbinding van de overeenkomst in overeenstemming met de wet en daarmee samenhangende gevolgen. 
 3. Indien Kikibini door overmacht wordt verhinderd enige toezegging jegens Wederpartij na te komen en de situatie van overmacht naar het redelijk oordel van Kikibini van tijdelijke voorbijgaande aard is, heeft Kikibini het recht de uitvoerig van de overeenkomst voorlopig op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmachtstoestand heeft veroorzaakt, niet meer bestaat. 
 4. Kikibini heeft het recht betaling te vorderen ter zake van hetgeen door of namens Kikibini reeds is verricht ter uitvoerig van de overeenkomst met de Wederpartij voordat de omstandigheid, oorzak of gebeurtenis waardoor overmacht ontstaat, heeft plaatsgevonden of duidelijk werd. 

9. AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Behoudens opzet of grove schuld van Kikibini en/of voor zover dit ander kan voortvloeien uit bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, is Kikibini niet gehouden tot eigen vergoeding van schade, welke aard dan ook aan de door Kikibini geleverde producten. Hieronder valt ook gevolgschade, waarbij in ieder geval sprake is van gederfde winst, gemaakte kosten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen en het niet hebben kunnen markeren en andere promotionele activiteiten plaatsvinden op gewenst tijdstip. De Wederpartij vrijwaart Kikibini uitdrukkelijk voor aanspraken en aanspraken die voorvloeien uit of verband houden met zodanige schade. Met inachtneming van hetgeen elders in artikel is vermeld, is Kikibini in geen geval aansprakelijk voor schare direct of indirect veroorzaakt door: 
  A.  De onjuistheid en onvolledigheid van de door de Wederpartij verstrekte informatie en/ of andere informatie die niet afkomstig is van Kikibini.
  B. Nalatig gedrag van de Wederpartij, van het personeel van de Wederpartij of ander door haar ingeschakelde personen, of enig ander persoon van de Wederpartij met betrekking tot door of namens de Wederpartij geleverde zaken en verrichte diensten.
 2. Kikibini is niet aansprakelijk voor beschadiging, verkleuring en andere schade aan de producten door het gebruik van zonnebrandcrème door Wederpartij of doordat Wederpartij de producten laat blootstellen aan chloor of andere lotions en chemische stoffen die de producten op enige wijze. Evenmin is Kikibini aansprakelijk voor vlekken van deodorant, make-up, haarproducten zoals haarlak en haarverf en vlekken van lichaamsvloeistoffen. Ook wordt er onder beschadiging verstaan: het product is gewassen, de labels zijn verwijderd, er zitten vlekken op die mogelijkerwijs zijn ontstaan door het passen/uitproberen. 
 3. Daarnaast is Kikibini niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 8 van de algemene voorwaarden. 
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
 5. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Kikibini aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op last van Wederpartij wordt ontbonden; 
 6. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze overeenkomst;
 7. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de Overeenkomst. 
 8. Betaling door Kikibini van de geconstateerde schade wordt beschouwd als enige en volledige schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Wederpartij Kikibini uitdrukkelijk en volledig.  
 9. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat de Wederpartij de schade binnen 48 uur na het ontstaan ervan, of anderszins onverwijld nadat Wederpartij kennis heeft genomen of geacht moet worden te zijn van de schade, schriftelijk (per post of e-mail) meldt. aan Kikibini. 
 10. Onverminderd het bepaalde in dit artikel vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding door verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of redelijkerwijs is ontdekt.

10. GEHEIMHOUDING 

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is aangekondigd of voortvloeit uit de aard van de informatie. In ieder geval moet alle niet-algemene informatie als vertrouwelijke informatie worden behandeld. 

11. INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die op de door Kikibini geleverde producten uit hoofde van een overeenkomst berusten bij Kikibini en zullen uitdrukkelijk bij hen blijven berusten. De ingebruikname en de acceptatie door de Wederpartij van de geleverde producten houdt dan ook uitdrukkelijk niet de overdracht van de bedoelde rechten in.
 2. Het verleende gebruiksrecht is niet overdraagbaar. De Wederpartij heeft niet het recht om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kikibini openbaar te maken, te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven, te vervreemden, te verveelvoudigen, kopieën te maken van intellectuele eigendomsrechten, noch deze aan derden ter beschikking te stellen. doel dan ook.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan ​​enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van de intellectuele eigendomsrechten. De Wederpartij garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat de intellectuele eigendomsrechten schendt, deze rechten ongeldig maakt en / of de eigendom van deze intellectuele eigendomsrechten in gevaar brengt.
 4. Kikibini kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de schending van enig recht van industriële of intellectuele eigendom of van enig ander exclusief recht dat het gevolg is van enige wijziging in of aan verkochte en / of geleverde producten of geleverde diensten of verleende diensten door of namens Kikibini. 

12. BEËINDIGINGSOVEREENKOMST

 1. Indien de Wederpartij in gebreke blijft en de Wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning van Kikibini niet voldoet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de met Kikibini gesloten overeenkomst, heeft Kikibini het recht om de overeenkomst opzeggen en / of ontbinden, onverminderd het recht van Kikibini schadevergoeding te vorderen, de rechten uit het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen en overige (wettelijke) maatregelen te nemen. De in de vorige zin genoemde bevoegdheden van Kikibini laten onverlet het recht van Kikibini  om in plaats van opzegging en / of ontbinding van de overeenkomst nakoming (al dan niet inclusief schadevergoeding) te vorderen.
 2. Kikibini zal de Wederpartij eerst schriftelijk wijzen op de gevolgen van de ontbinding op de bij Kikibini bekende wijzen en op de bij Kikibini bekende mail adres (sen).
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 1 kan Kikibini de overeenkomst met de Wederpartij in ieder geval met onmiddellijke ingang opzeggen en / of ontbinden indien:
 •  de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, overgaat tot het afstaan ​​van activa, een aanvraag tot surséance van betaling indient, of indien aan de Wederpartij (voorlopige of definitieve) surseance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op het gehele vermogen van de Wederpartij of op een deel daarvan;
 • de Wederpartij, indien het een natuurlijk persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of de eigendommen van de Wederpartij onder dwang bewind worden gesteld, of indien bij Wederpartij een verzoek wordt ingediend om toepassing van de wet op de schuldsanering 'Wet Schuldsanering', of indien de Wederpartij wordt verdacht van deelname aan terroristische activiteiten;
 • indien de Wederpartij een rechtspersoon is, wordt de vereffening van de Wederpartij aangevangen, dan wel wordt of is een vordering tot ontbinding van de Wederpartij ingediend of een besluit tot ontbinding ten aanzien van de Wederpartij genomen.

4. Eenzijdige (tussentijdse) opzegging van een overeenkomst door de Wederpartij is alleen mogelijk indien de overeenkomst daarin voorziet. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd of ontbonden, blijven de bedragen die de opdrachtgever op het moment van opzegging of ontbinding aan Kikibini verschuldigd is integraal verschuldigd en worden onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is rente en kosten verschuldigd conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Kikibini. om schadevergoeding te vorderen en de overige aan Kikibini toekomende rechten.

5. Onverminderd hetgeen in de overige leden van dit artikel is bepaald, heeft Kikibini het recht, voor het geval gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet naar behoren zijn verstrekt vorm aan Kikibini toe, of indien de Wederpartij anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te staken, dan wel in voldoende ernstige gevallen de overeenkomst op te zeggen en / of te ontbinden. In dat geval is de Wederpartij, onverminderd het recht van Kikibini op vergoeding van schade, in ieder geval aan Kikibini het toepasselijke honorarium verschuldigd voor hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht, terwijl Kikibini heeft in dat geval voorts het recht om extra kosten in rekening te brengen ten opzichte van haar gebruikelijke tarieven.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE CONSUMENT

 In dit hoofdstuk wordt bedoeld door:

"Koper": de consument.

“Consument”: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

“Overeenkomst”: de Overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 sub c.

13. DE AANBIEDING

 1. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende […] kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit de aanbieding. Het aanbod vervalt van rechtswege indien het niet binnen de gestelde termijn door de Consument is aanvaard.
 2. Het aanbod bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kikibini niet.
 3. Als Kikibini gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kikibini heeft er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Kikibini kan niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook bij de Consument correct is.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de Consument duidelijk is welke rechten en plichten hij heeft indien hij tot aanvaarding van het aanbod overgaat.

14. DE PRIJS

 1. Alle prijzen van door Kikibini genoemde producten zijn altijd onder voorbehoud van druk- en typefouten en voor consumenten inclusief BTW. 
 2. De prijzen vermeld in de aanbieding op het moment van bestellen zijn de geldige eindprijzen.
 3. Prijzen van producten kunnen periodiek weer worden geïndexeerd.
 4. De prijzen van producten binnen de looptijd van een aanbieding worden niet verhoogd, tenzij Kikibini wordt geconfronteerd met wettelijke wijzigingen en verhogingen, zoals verhoging van BTW-tarieven.

15. BETALING

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Betaalmogelijkheden :

IDeal  

Via IDeal betaal je veilig en snel via je eigen bank met internetbankieren met bankpas.

Credit Card

U heeft de keuze tussen VISA en Mastercard. Zodra uw betaling is geverifieerd, worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.

16. DE LEVERING 

 1. Is plaats van levering geldt het adres dat de consument bij de bestelling aan Kikibini heeft opgegeven.
 2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, stelt Kikibini de Consument hiervan op de hoogte. De Consument dient Kikibini schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een redelijke termijn van tenminste 10 werkdagen wordt gegund om de bestelde producten alsnog te leveren. Indien Kikibini niet binnen deze termijn tot levering overgaat, heeft de Consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en restitutie te ontvangen van het reeds betaalde bedrag.
 3. Kikibini is niet gebonden aan een leveringstermijn die door omstandigheden buiten haar wil niet meer gehaald kan worden.

17. HERROEPINGSRECHT

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden. Kikibini mag de consument vragen naar de redenen van herroeping, maar de consument is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de expediteur is, het product heeft ontvangen, of:
 • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Kikibini mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met variërende levertijden of bestellingen van producten die niet meer op voorraad zijn, weigeren;
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

3. Indien Kikibini  de Consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, zoals als bijlage 4 aan deze Algemene Voorwaarden is gehecht, eindigt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd zoals vastgesteld conform de voorgaande secties van dit artikel. Bij verstrekking van deze informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

4. Het is de consument niet toegestaan de overeenkomst te herroepen indien:

 • De producten zijn op enigerlei wijze gedragen, gebruikt of gewijzigd;
 • De prijskaartjes en / of labels zijn van de producten verwijderd;
 • De producten zijn niet meer voorzien van de hygiënestrip of ander type verzegeling.

Voorwaarde hiervoor is dat Kikibini deze uitsluitingen van het herroepingsrecht duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

18. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE REFLECTIEPERIODE

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard en kenmerken van het product te bepalen. Uitgangspunt daarbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen. De koper die consument is, mag de producten passen met inachtneming van de hygiëne. Het is de Consument verboden om met de producten activiteiten te ontplooien, zoals wandelen, zwemmen, (met) de bikini (aan) wassen, sporten, naar het strand gaan en activiteiten die redelijkerwijs aansluiten bij voornoemde activiteiten.
 2. Het is de Consument niet toegestaan ​​om bij het passen van de producten prijskaartjes, etiketten en / of hygiënestrips te verwijderen.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1 of bij een gedraging in strijd met lid 2.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Kikibini hem niet voor of bij het aangaan van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

19. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE KOSTEN DAARVAN

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, maakt hij dit binnen de bedenktijd kenbaar door een e-mail te sturen naar contact@kikibini.com vanaf hetzelfde e-mailadres dat werd gebruikt voor de bestelling onder vermelding van RETURN #ordernummer en / of door middel van het standaardformulier voor herroeping van Kikibini. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding bedoeld in lid 1, zendt de Consument het product terug. De consument heeft de retourzendingstermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Het product dient in de originele staat en in de originele verpakking, inclusief alle toebehoren, teruggestuurd te worden.
 4. De Consument zorgt ervoor dat alle redelijke en duidelijke instructies zoals die door Kikibini zijn verstrekt bij het terugzenden van het product zijn opgevolgd.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product.

23. VERPLICHTINGEN VAN KIKIBINI IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien Kikibini het melden van een herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van de melding direct een ontvangstbevestiging. Ook indien Kikibini het product heeft ontvangen, meldt zij dit aan de Consument onder vermelding van de termijn voor terugbetaling van het product.
 2. Kikibini vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele verzendkosten (en niet de kosten voor de retourzending) indien alle producten worden teruggestuurd, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag dat de Consument de herroeping aan hen meldt. 
 3. Kikibini mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft teruggekregen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van welk moment eerder valt.
 4. Kikibini gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.Hoe lang het duurt voordat het geld op de rekening van de Consument staat, is afhankelijk van de betalingsprovider waarvan de Consument bij aankoop gebruik heeft gemaakt.
 5. Indiende Consument heeft gekozen voor een duurdere bezorgmethode dan de goedkoopste standaardmethode, hoeft Kikibini de meerkosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

24. GESCHILLEN 

Op overeenkomsten tussen Kikibini en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.